Rozumiete reči psychológov?

Ponúkame vám prehľad najpoužívanejších psychologických pojmov

Sebapoškodzovanie

Zaraďujeme ju medzi poruchy nálady. Spôsobuje pretrvávajúci pocit smútku a straty záujmu. Depresia tiež ovplyvňuje to, ako sa cítite, premýšľate a správate a môže viesť k mnohým emocionálnym a fyzickým problémom.

Neschopnosť udržať stolicu.

Stav spôsobený prekážkou, ktorá znemožňuje/blokuje jedincovi dosiahnutie nejakého vytýčeného cieľa alebo uspokojenie jeho potreby.

Spomalené myslenie. Človek sa ťažko sústredí, má zníženú funkciu pamäti (ťažšie si vybavuje informácie) a je ľahko unaviteľný. Prejavuje sa spomalenou rečou(bradilógiou) s typickými dlhými pauzami medzi slovami tzv. latenciou. Extrémna forma je zastavenie myšlienkových procesov tzv. zaraz myslenia alebo mutizmus, kedy pacient neprehovorí ani slovo.

Bradypsychizmus je typický pre organické poruchy, hlbšiu depresiu a niektoré formy schizofrénie, tlmivých látkach a poruchách vedomia.

Závažné a pretrvávajúce duševné ochorenie, ktoré je charakterizované obdobiami depresie, ktoré sa striedajú s obdobiami nadmerne zvýšenej alebo podráždenej nálady známej ako mánia.

 

Neadekvátne prispôsobenie sa.

V dôsledku reakcie na obsesiu za určitých ceremoniálnych a rituálnych pravidiel alebo stereotypným spôsobom vznikajú kompulzie. Ide o opakujúce sa konanie s určitým cieľom neutralizovať pôsobenie obsesie. Subjekt má náhľad na nezmyselnosť alebo nadmernosť tohto správania.

Vedeli ste o tom, že stres nemusí byť vždy len negatívny ? Poznáme totižto 3 druhy stresu:

1.Distres- Negatívny, škodlivý stres, ktorý môže samotného človeka poškodiť,vyvolať ochorenie až smrť (napríklad: rozvod, smrť blízkeho)

2.Eustres- Pozitívny a motivujúci stres, ktorý je pre každého človeka dôležitý. Príkladom môže byť stav radostného očakávania pozitívnej udalosti (rande). Podnecuje človeka k lepším výkonom.

3.Špecifický stres- zámerne vyvolaný stres, po ktorom dochádza k úľave. Príkladom sú adrenalínové športy.

Ako samostatná veda vznikla až v 2. polovici 19. storočia. Pôvodne bola súčasťou filozofie a za jej zakladateľa sa považuje Aristoteles svojim spisom o duši. Vznikla z gréckeho slova psyche (duša) a logos (veda). Je to veda zaoberajúca sa štúdiom ľudskej mysle a jej rozsiahlych funkcií a vplyvov. Venuje sa porozumeniu toho, ako ľudia myslia, cítia, správajú a učia sa.

Pretrvávajúce myšlienky, impulzy  alebo predstavy, ktoré postihnutý subjekt vníma ako rušivé a nezmyselné. Snaží sa ich ignorovať, potlačiť, neutralizovať. Subjekt má náhľad a je si vedomý, že vznikajú spontánne v jeho mysli, i keď ich považuje za ,,cudzie“, často odporujúce jeho vlastnému presvedčeniu.

Zrýchlené myslenie (niekedy až myšlienkový trysk). Rýchlosť myslenia je tak vysoká, že ho človek nestačí previesť do reči. Odraz v rečovej oblasti sa nazýva tachylogia alebo logorea. Logorea môže vyústiť v pseudoinkoherenciu, t. j. neschopnosť verbalizovať myšlienkový proces. 

Vyskytuje sa sa napr. pri niektorých intoxikáciách, mánii.

Partí medzi poruchy voľby sexuálneho objektu, pri ktorej dochádza k erotickému vzrušeniu pri trení/ obtieraní  pohlavného orgánu (alebo inej časti tela) s telom inej osoby bez jej súhlasu napríklad v tlačeniciach v autobuse. 

Vnútorný svet človeka, ktorý je prístupný iba jemu a to formou sebapoznania a ponorením sa do seba. Každé prežívanie je jedinečné a subjektívne. Výsledkom prežívania je správanie.

Výrazne posilnenie určitej informácie v pamäti. Prejavuje sa v neustálom vynárani sa určitej informácie z pamäti do vedomia (príkladom môže byť znásilnenie, ktoré sa neustále danej osobe vynára). Hypermnézia patrí medzi poruchy pamäti. 

Podľa klasických behavioristov je človek pri narodení beztvarnou protoplazmou (čistá,, tabula rasa“), ktorá sa utvára vonkajšími vplyvmi počas života. Podľa nich je len veľmi málo narodených reakcií, všetko ostatné je naučené. 

Na začiatok je potrebné uviesť fakt, že schizofrénia nie je rozdelená osobnosť. Nemá nič spoločné s ,, viacerými osobnosťami“. Je to duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým jedinec rozumie a komunikuje so svetom okolo neho. Spôsobuje intenzívne epizódy psychózy zahŕňajúce bludy a halucinácie, problémy s vyjadrovaním a riadením emócii, prijímaním rozhodnutí, motivácie a fungovania. Ľudia so schizofréniou môžu mať problém rozlíšiť realitu od fantázie. 

 

Nevedomie môžeme vysvetliť ako to, čo si človek z vlastného duševného života pri prežívaní neuvedomuje , t.j. momentálne neuvedomované, ale predtým vedome prežité zážitky napríklad skúsenosti, vedomosti, skryté túžby a podobne. 

Strata pamäti na určitý čas. Vzniká po strate vedomia a človek stráca schopnosť uchovávať si nové informácie, ktoré tesne predchádzali udalosti. Informácie, ktoré boli dlhodobo zafixované amnézii nepodliehajú. Amnezia je vyvolaná organickým príčinou. Môže nastať pri alkoholizme, toxických otravách, po silnom afekte, emocionálnej traume a po začatí senilnej demencii. 

Prejavuje sa ako znížená pamäťová výkonnosť. Pri hypomnézii môže byť porušené vštepovanie do pamäti. Môže vzniknúť napríklad po cievnej mozgovej príhode alebo úraze hlavy. Patrí medzi poruchy pamäti. 

Porucha voľby sexuálneho objektu, ktorá spočíva v dosiahnutí sexuálneho vzrušenia pozorovaním nič netušiaceho a nesúhlasiaceho človeka, ktorý sa prezlieka, umýva alebo je zapojený do sexuálnej aktivity. Toto správanie zvyčajne končí masturbáciou. Voyer nehľadá sexuálny kontakt s osobou, ktorú pozoruje.

 

Špecializačný odbor 

Je porucha poznávania. 

Stav psychiky, keď si človek uvedomuje svoje prežívanie. Vedomie je uvedomelé bytie. Človek k nemu prichádza postupným uvedomovanim si seba samého. Začína si uvedomovať rozdiel medzi ja a okolitým svetom a zároveň si uvedomuje svoju osobnú subjektívnu jedinečnosť a to že prežívanie a správanie je iba jeho. Sebauvedomovací proces nastáva v 3. roku života. 

Pozorovanie iných

Pomôcka na uľahčenie zapamatávania si umelým spôsobom napríklad: ako si najľahšie zapamätať rímske číslice L C D M- vetou ,, Laco je doma“. 

Pomočovanie vyskytujúce sa po 4. roku života. 

Zraniteľnosť 

Rozpor medzi tým, čo človek robí a aké sú jeho presvedčenia. 

Dedičnosť

Náhle vznikajúci, burlivo prebiehajúci a pomerne krátkodobý emocionálny zážitok. Jedinec často nedokáže kontrolovať svoje správanie. Viaže sa na nejaký konkrétny podnet. Môže viesť až k strate vedomia. 

Neschopnosť pamätať si udalosť tesne pred zranením alebo chorobou. 

Výrazny strach z podnetu alebo situácie, ktoré väčšina ľudí nepokladá za nebezpečné. Jedinec si uvedomuje, že jeho strach je iracionálny, napriek tomu jeho úzkosť pretrváva. 

Spomalenie/ oneskorenie telesného, duševného a citového vývinu. 

Sebapozorovanie

Je to zjavná odchýlka od toho, čo je normálne, typické, ale nezahrňuje to patologických stav napríklad výrazne kratšie pršteky u bábätka. Ak ide však o 6 prstov u bábätka hovoríme o ABNORMALITE. 

Stav nadmerného zaťaženia, ohrozenia. 

Týka sa predovšetkym tých schopnosti človeka, ktoré sú nezávislé na IQ, no pritom majú výrazný vplyv na pracovné, sociálne medziľudské aj intímne vzťahy. Podľa pôvodných autorov Saloveya a Mayera ide o týchto 5 prejavov : Poznanie vlastných emócií, zvládanie emócií, schopnosť motivovať sám seba, vnímavosť k emóciám druhých ľudí a umenie vytvárať adekvátne medziľudské vzťahy. 

Úpadok na skoršie vývinové štádium. 

Schopnosť udržať pozornosť na nejakom predmete.

Patrí medzi poruchy pozornosti bez hyperaktivity a prejavuje sa nedostatočnou kontrolou pozornosti a oneskoreným vývinom pozornosti. Jedinec so syndrómom ADD ma slabú koncentráciu pozornosti a nie je schopný udržať pozornosť na nejakom predmete/podnete. 

Združovanie

Je spontánne vznikajúci proces, ktorý odzrkadľuje konflikt medzi zvnútornenými mravnými zásadami a jeho aktuálnym správaním. Vymedzuje hranice medzi tým, čo môžem a treba urobiť a na druhej strane čo sa nesmie, nemôže urobiť. Je to zvnútornený systém zákazov a príkazov spoločnosti, v ktorej človek žije. U každého sa prejavuje inak. 

Psychicky stav, ku ktorému dochádza následkom takých životných situácií, keď jedincovi nie je poskytnutá príležitosť na uspokojenie niektorej jeho základnej psychickej potreby v dostačujúcej miere a po dosť dlhý čas. Nie je to však stav nemenný a trvalý. 

Zrýchlenie duševného a telesného vývinu. Ak došlo k zrýchlenie vývinové ho tempa v dôsledku pozitívnych podmienok napríklad dobrá výživa chápeme ju ako pozitívnu. Ak je však nerovnomerná (zrýchlenie nastalo len v 1 oblasti) je považovaná za postihnutie. 

Je to sebahodnotenie a hlavne verbálne hodnotenie vlastných nedostatkov. 

Inak nazývaný aj porucha pozornosti  spojená s hyperaktivitou. Prejavuje sa v neschopnosti tlmiť aktuálne impulzy. Jedinec ma tendenciu nadmerného nutkavého pohybu viazaného na aktuálny podnet. 

Inak nazývaná aj stálosť vnímania, ktorá spočíva v tom, že ten istý predmet vnímame a poznávame vždy ako ten istý, bez ohľadu na polohu v akej sa nachádza. 

Neuvedomované, ale u každého sa prejavujúce skúsenosti ľudstva. 

Neprirodzený odpor k veci alebo činnosti. 

Patrí medzi poruchy vôle a prejavuje sa neschopnosťou (stratou schopnosti) začať akúkoľvek činnosť. 

Poskytuje nám získavať informácie z okolitého prostredia mimo rámca zmyslov. Zaoberá sa nimi parapychológia. 

Patria medzi poruchy pamäti a ich princíp spočíva v tom, že jedinec vypĺňa medzery v pamäti neadekvátnymi spomienkami. 

Jedinec sa učí, že po jednom podnete následuje druhý. 

Úplná strata čuchu. 

Je najjednoduchší druh učenia. Znamená naučiť sa ignorovať podnet, ktorý sa stal známym a nemá vážne následky príkladom môže byť tikot hodín. 

Znamená vyvodenie poznatku o nejakom predmete a jave na základe podobnosti s inými predmetmi a javmi. 

Jedinec sa učí, že jeho reakcie bude mať určité následky. 

Úplná neschopnosť sústrediť sa. 

Uvoľnenie psychického napätia únikom k vyšším princípom ( napríklad modlenie). 

Znamená rast/zdokonaľovanie orgánov tela. Je podmienkou na pripravenosť naučiť sa niečo (podmienka na dosiahnutie stavu, kedy začne učenie). Ovplyvňuje a vytvára predpoklady k rozvoju psychických procesov a ich konkrétna realizácia je umožnená učením. Zrenie je pre učenie limitujuci faktor, t.j. vytvára hranicu, ktorú nie je možné prekročiť ani tým najlepším stimulačným programom. 

Patrí medzi obranné mechanizmy. Somatizácia je prenesenie psychického napätia do telesnej oblasti (napríklad neurózy). 

Úpadok vyšších citov. Typicka je pre alkoholikov a drogovo závislých. 

Je dlhodobý citový stav slabšej intenzity. 

Patrí medzi poruchy nálady. Prejavuje sa ako neadekvátne veselá nálada s nepríjemným obťažovaním okolia a vulgárnymi poznámkami. 

Dlhodobý citový stav silnej intenzity. Moze viesť až k negatívnym formám správania. 

Obsah accordion